Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

May 24 2015

May 18 2015

3980 1e6f
Reposted fromsouund souund
(31) tumblr
Reposted fromweightless weightless viadressuicide dressuicide
4353 bbad
delicate
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viatedibea tedibea
8271 65cc
Reposted fromShini Shini vianadelle nadelle
9659 c390
Reposted frommartynkowa martynkowa vianadelle nadelle
"Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć […]”
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viaBloodMoon BloodMoon
9253 5d9f
Reposted fromyeoshin yeoshin viaBloodMoon BloodMoon
8261 e4ad 800
Reposted fromthinredline thinredline viaBloodMoon BloodMoon
6664 6689
Reposted fromnosmile nosmile viamariola mariola
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viatwarze twarze

nxbinary:

do you ever just get the overwhelming urge to cry because you think you’re not going to go far in life because you’re not as smart or as talented as the people around you

Reposted fromdorks dorks viaweightless weightless
8791 a38a 800
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viatedibea tedibea
9470 ecf3
Reposted fromuoun uoun viatedibea tedibea
2611 3640
Reposted fromkotowate kotowate viatedibea tedibea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl